Close
BAROUL CLUJ

Baroul Cluj este organizat si functioneaza in baza Legii nr.51/1995, in cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, succesoare de drept a Uniunii Avocatilor din Romania.

Baroul Cluj este al doilea ca marime din Romania, avocatii din Cluj participand activ la viata profesionala, astfel domnul decan Remus Luca a fost ales in cadrul primului congres de Constituire a Uniunii Avocatilor din Romania vicepresedinte al Uniunii, doamna decan Maria Giurca a fost aleasa in Comisia Permanenta a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, iar doamna decan dr.Stanca Ioana Gidro este membra a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.

MINISTERUL JUSTITIEI

Ministerul Justitiei in Romania are urmatoarele functii si atributii principale:

Functii principale:

• elaboreaza politicile publice, strategiile si planurile de actiune in domeniul justitiei, al prevenirii si combaterii coruptiei si formelor grave de criminalitate, inclusiv in concordanta cu obiectivele programului de guvernare;
 • reglementeaza cadrul normativ si institutional al sistemului judiciar si al înfaptuirii justitiei ca serviciu public;
 • coordoneaza si controleaza aplicarea unitara si respectarea normelor legale privind organizarea si functionarea institutiilor care se afla în subordinea sau în coordonarea sa;
 • asigura autoritatea prevazuta la art. 132 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar si a înfaptuirii justitiei ca serviciu public;
 • vegheaza la respectarea ordinii de drept si a drepturilor si libertatilor cetatenesti, prin mijloacele si procedurile puse la dispozitie prin prezenta hotarare sau prin alte reglementari;
 • reprezinta statul sau Guvernul in domeniul de activitate si competenta specifice stabilite prin prezenta hotarare sau prin alte reglementari;
 • este autoritate centrala in domeniul cooperarii judiciare internationale, potrivit tratatelor la care Romania este parte si instrumentelor juridice adoptate in cadrul Uniunii Europene;
 • coordoneaza integrarea eforturilor de realizare a obiectivelor de referinta specifice din cadrul Mecanismului de cooperare si verificare instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 si integreaza informatiile solicitate autoritaţilor in virtutea acestei functii; reprezinta statul si guvernul in cooperarea cu Comisia Europeana in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare.

Atributii principale:

I. in domeniul planificarii strategice si al functionarii sistemului judiciar si a justitiei ca serviciu public:

II. in domeniul reglementarii cadrului normativ si al îmbunatatirii acestuia:

III. in domeniul international, al drepturilor si libertatilor cetatenesti:

IV. in domeniul supravegherii executarii pedepselor:

V. in domeniul organizarii, coordonarii si controlului unor profesii si servicii juridice conexe:

VI. Abrogat

VII. in domeniul gestionarii resurselor:

VII.1. in domeniul auditului public intern:

VIII. alte atributii:

In exercitarea atributiilor sale, Ministerul va adopta o politica de colaborare institutionala cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu CSM, MP, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, precum si cu alte autoritati publice, cu asociatiile judecatorilor si procurorilor si cu alte asociatii profesionale sau organizatii neguvernamentale, prezervand insa obiectivele si politicile sale in domeniul de competenta.

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

Legislatie – organizarea si functionarea institutiei:

Oficiul National al Registrului Comertului (O.N.R.C.) este o institutia publica, cu personalitate juridica, organizata in subordinea Ministerului Justitiei, finantata integral de la bugetul de stat, a carei activitate este reglementata de prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Cadrul legal de functionare este asigurat conform:

Legea nr. 26/1990 – Republicata, privind registrul comertului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul ministrului justitiei nr, 1082/C/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.

UNIUNEA NATIONALA A EXECUTORILOR JUDECATORESTI

Executarea silita

Executorul judecatoresc este un organ de executare numit in functie de Ministrul Justitiei care aduce la indeplinire obligatia stabilita printr-un titlu executoriu care poate fi reprezentat de o hotarare a unei instante civile, comerciale sau penale, contract de credit al unei institutii de credit, inscrisuri autentice notariale, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare, obligatie care nu a fost adusa la indeplinire de bunavoie. Executarea silita nu se poate face decat daca creanta este certa, lichida si exigibila.

Cadrul legislativ in care isi desfasoara activitatea executorii judecatoresti este reprezentat de: Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 si normele metodologice stabilite prin Codul de Procedura Civila intrat in vigoare in data de 15 februarie 2013.

Partile intr-un dosar de executare silita sunt: creditorul, reprezentat de persoana fizica sau persoana juridica, careia i se datoreaza sume de bani sau prestatii si debitorul, reprezentat de persoana fizica sau juridica, care datoreaza sume de bani sau prestatii. De asemenea, Statul poate avea intr-un dosar de executare silita atat calitatea de creditor cat si de debitor.

Procedura executarii silite incepe in baza unei cereri de executare silita formulata de catre creditor si depusa in original la sediul executorului judecatoresc impotriva debitorului, insotita de o taxa de timbru in valoare de 20 de lei, titlul executoriu in original si alte inscrisuri necesare dosarului de executare silita. In cazul unui creditor reprezentat prin: avocat, cererea de executare silita trebuie insotita de imputernicirea avocatiala; mandatar, cererea de executare silita trebuie insotita de procura notariala. De asemenea, cererea de executare silita, se poate inainta executorului judecatoresc nu numai personal sau prin reprezentant legal sau conventional, ci si prin posta, curier, telefax, posta electronica sau prin orice alte mijloace ce asigura transmiterea acesteia si confirmarea primirii cu documentele justificative.

Avand in vedere cererea de executare silita formulata de creditor, dupa analizarea acesteia, executorul judecatoresc emite incheierea prin care dispune inregistrarea si deschiderea dosarului de executare silita, sau dupa caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de executare.

Incheierea se comunica de indata creditorului, iar in cazul in care executorul judecatoresc refuza deschiderea procedurii de executare, creditorul are dreptul sa faca contestatie in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii, la instanta competenta de executare.

In termen de maxim 3 zile, executorul judecatoresc va solicita sa se dispuna incuviintarea executarii de catre instanta competenta de executare, careia ii va anexa copii certificate ale cererii creditorului, titlului executoriu, incheierea de admitere, taxa de timbru si alte inscrisuri necesare, dupa caz. Instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se afla biroul executorului judecatoresc care face executarea, cu exceptia cazurilor in care incuviintarea executarii silite are ca obiect executarea silita a unui bun imobil. In acest caz instanta compenta este instanta pe raza careia de actiune se afla imobilul.

Dupa introducerea cererii executorului judecatoresc de incuviintare a executarii silite, instanta de executare trebuie sa solutioneze cauza in termen de maxim 7 ( sapte) zile de la inregistrarea acesteia la registratura judecatoriei prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 48 de ore, iar motivarea incheierii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare.

Dupa admiterea cererii creditorului, executorul judecatoresc va efectua verificari, cercetari si interogari la: Directia de Evidenta a Persoanelor pentru a afla datele corecte ale debitorului, respectiv domiciliul si Codul Numeric Personal, puse la dispozitie de catre creditor; interogari la toate institutiile de credit prin care se solicita sa se comunice daca debitorul/ debitorii figureaza in evidentele acestora cu conturi bancare; Directiile de Impozite si Taxe Locale pentru a afla daca debitorul figureaza in evidente cu bunuri impozabile; Inspectoriatul Teritorial de Munca, Agentia Nationala de Ocupare a Fortelor de Munca si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Casele de Pensii, pentru a afla daca debitorul figureaza cu loc de munca sau cu dosar de pensie.

In momentul in care se admite si se redacteaza incuviintarea executarii silite de catre instanta, executorul judecatoresc va intocmi incheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare silita, care include si onorariul executorului judecatoresc. Incheierea privind stabilirea cheltuielilor va fi comunicata debitorului, in original, impreuna cu instiintarea prin care i se aduce la cunostinta declansarea executarii silite, somatia de plata prin care i se da termenul de o zi pentru achitarea debitului, impreuna cu o copie certificata a incheierii de incuviintare a executarii silite pronuntata de instant competenta, o copie certificata a titlului executoriu.

Atributiile executorilor judecatoresti

Executorii judecatoresti isi îndeplinesc atributiile in circumscriptia curtii de apel în raza careia se afla judecatoria pe langa care functioneaza, daca prin lege nu se dispune altfel.

Executorul judecatoresc are urmatoarele atributii:

a) punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
b) notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
c) comunicarea actelor de procedura;
d) recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
e) aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
f) constatarea unor stari de fapt în conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
g) intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
h) întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
i) orice alte acte sau operatiuni date de lege în competenta lui.

UNIUNEA NATIONALA A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMANIA

Cadrul organizatoric

Toti notarii publici din Romania fac parte din Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania. La randul sau, Uniunea cuprinde 15 Camere ale Notarilor Publici, organizate dupa circumscriptia Curtilor de Apel. Elementul structural de baza este biroul notarului public.

1. Uniunea exercita atributiile prevazute de Lege si Statut pentru apararea intereselor membrilor sai, a prestigiului profesiei de notar public si urmareste respectarea normelor Codului deontologic.
 Uniunea asigura cadrul corespunzator pentru perfectionarea activitatii notariale, pregatirea profesionala a notarilor publici, intarirea autoritatii si prestigiului institutiei prin:

 • informarea cu privire la practica notariala, judiciara si doctrina de specialitate;
 • organizarea de colocvii profesionale, reuniuni, simpozioane si alte forme de intalniri la nivel zonal, national si international;
 • editarea unor publicatii proprii pe probleme de doctrina, practica, drept comparat, breviarului legislativ al actelor privind aspecte din activitatea organelor de conducere ale Uniunii, a participarii la reuniuni, schimburi de experienta in tara si strainatate;
 • organizarea controlului profesional si administrativ;
 • elaborarea unor sinteze de probleme rezultate din controlul profesional, financiar si administrativ; unificarea practicii notariale si aplicarea unitara a legii, in special, cu privire la: activitatea notariala, conduita notarilor, pregatirea si formarea profesionala a stagiarilor, evidentele notariale, conditiile de functionare a birourilor notariale si de conservare a arhivelor acestora, furnizarea datelor statistice;
 • introducerea si insusirea tehnicilor noi in activitatea notariala; stimularea notarilor publici prin asigurarea conditiilor de exprimare, a opiniilor cu caracter profesional, in publicatiile Uniunii, ale Uniunii Internationale a Notariatului Latin, in alte publicatii de specialitate, precum si delegarea acestora la manifestari nationale si internationale de interes notarial.

In scopul imbunatatirii sistemului legislativ, Uniunea, prin organele sale, formuleaza propuneri autoritatilor sau persoanelor cu initiativa legislativa, pentru proiecte de acte normative referitoare la activitatea notariala.

Organele de conducere ale Uniunii sunt:

 • CONGRESUL NOTARILOR PUBLICI
 • CONSILIUL UNIUNII
 • BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI UNIUNII
 • PRESEDINTELE

Congresul este constituit din reprezentantii notarilor publici, alesi de Adunarea Generala a fiecarei Camere potrivit normei de reprezentare de 1 la 10 si se intruneste in sesiuni ordinare si extraordinare.
 Consiliul este organ de conducere al Uniunii, constituit din reprezentantii fiecarei Camere, potrivit urmatoarei norme de reprezentare:

 • 1 reprezentant pentru Camerele ce cuprind pana la 200 de notari
 • 2 reprezentanti pentru Camerele avand intre 201 si 400 de notari
 • 3 reprezentanti pentru Camerele peste 400 de notari

Dintre membrii Consiliului Uniunii se aleg presedintele si 3 vice-presedinti.

Pentru legislatura 2013-2018, componenta nominala este urmatoarea:

Biroul executiv al Consiliului Uniunii este organul executiv al Consiliului Uniunii, are o activitate permanenta si se compune din 9 membrii: presedintele, prim-vicepresedintele, vicepresedintii si 5 membri, alesi de Consiliul Uniunii dintre reprezentantii Camerelor.

Presedintele Uniunii este şi presedintele Consiliului Uniunii si al Biroului executiv.

2. Camera Notarilor Publici are, potrivit legii, personalitate juridica si sigiliu propriu. Fiecare Camera isi are sediul principal in localitatea in care functioneaza Curtea de Apel, iar la nivelul fiecarui judet component al Camerei poate functiona si un sediu secundar al Camerei.
 Organele de conducere ale Camerei sunt:

 • ADUNAREA GENERALA A NOTARILOR PUBLICI
 • COLEGIUL DIRECTOR
 • PRESEDINTELE COLEGIULUI DIRECTOR AL CAMEREI

Camera Notarilor Publici din Cluj este o organizatie profesionala care ii reuneste pe toti notari publici din circumscriptia Curtii de Apel Cluj.
 Camera Notarilor Publici Cluj este persoana juridica si a fost creata exclusiv din fonduri proprii, ca urmare a contributiei profesionale a tuturor notarilor publici membri ai Camerei Cluj.

UNIUNEA NATIONALA A PRACTICIENILOR IN INSOLVENTA DIN ROMANIA

Desfasurarea activitatii practicienilor in reorganizare si lichidare se desfasoara conform Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, aprobat prin Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationalea Practicienilor in Insolventa din Romania, republicata in Monitorul Oficial alRomaniei, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2015, modificat prin Hotararea Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventa, aprobat prin Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practicianin insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 888 din 26 noiembrie 2015.

AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), institutie publica cu personalitate juridica, este subordonata Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 11/2014.

ANCPI, ca unica autoritate in domeniile cadastru, publicitate imobiliara, geodezie si cartografie, a fost infiintata în anul 2004 prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si preluarea activitatii privind publicitatea imobiliara de la Ministerul Justitiei, conform Hotararii Guvernului nr. 1210/2004.

Activitatea ANCPI se desfasoara in baza:

– Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Hotararii Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, cu modificarile ulterioare;

– Ordinului nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, cu modificarile si completarile ulterioare.

In subordinea ANCPI functioneaza 42 de oficii de cadastru si publicitate imobiliara si Centrul National de Cartografie, institutii publice cu personalitate juridica, conform Hotararii de Guvern nr. 1288/2012, cu modificarile ulterioare, si a Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conducerea ANCPI este asigurata de directorul general si consiliul de administratie, conform Hotararii Guvernului nr. 1288/2012, cu modificarile ulterioare. Consiliul de administratie este compus din 9 membri, numiti si revocati prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. Presedintele consiliului de administratie este directorul general.